KGFB - 2023 nascaranyuciknakkézilabdatalálka?tech-neked
Egyéni keresés

A vip­vi­deo.­hu egy ol­dal. Ma­nap­ság na­gyon sok kis vi­de­ót ké­szí­te­nek az em­be­rek a­kár a sa­ját mo­bil­juk­kal is, a­mit fel­töl­te­nek az in­ter­net­re.

hirdetés

A hír­adók­ban is le­het lát­ni, hogy e­gyes ese­mé­nyek­nél, ka­taszt­ró­fák­nál a ma­gán­sze­mé­lyek ál­tal fel­töl­tött vi­de­ó­kat ve­tí­tik le a tv-­ben, mi­vel a csa­tor­nák­tól későn ér­kez­nek ki a ri­por­te­rek. Az em­be­rek e­ze­ket a vi­de­ó­kat fel­töl­tik az in­ter­net­re.